-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

تاریخ افغانستان گواه است که انفجارات اجتماعی که گاه درصف مردم گسل قومی ایجاد کرده، برخاسته از غدر نخبه گان سیاسی و فرعون های خاندانی است. تند گویی های افراد متفرقه و جهال بی خبر از منافع عمومی نظیر ضیاء الحق امرخیل و ثواب الدین مخکش ارزشی ندارد. شاخصه اصلی گسل قومی، از عبدالرحمن تا نادرخان بسیار ویرانگر بود. تبرزنی نادر خان بر درخت همزیستی تاریخی مردم التیام ناپذیر است. پیش از آن امیردوست محمد خان نیز در محو خوانین شمالی دست به همان کاری زده بود که نادر خان فاز دوم آن را به نام خود ثبت تاریخ کرد. منظور ازین نبشته آن است که نسل حاضر نباید روی ماین اشتباهات تاسف بار گذشته گان پا بگذارد.