-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۱, شنبه

اطلاعاتی که کمتر در شبکه اطلاع رسانی افغان ها همرسانی می شود

گزارش های اطلاعاتی تازه به گردش افتاده در شبکه های انگلیسی، مشعر اند که امریکا زمینه های تدریجی خروج از افغانستان را با شرکای منطقه ای از جمله هند و مشاورت با روسیه و ایران آماده است. هند درنقش قهرمان اصلی مدیریت آینده سیاست و اقتصاد در افغانستان، مشورت هایی را با جانب مسکو آغاز کرده است. امریکا و ایران با این اقدام موافق اند و قرار برین است که یک توافق منطقه ای برای مدیریت آینده سیاست و امنیت درافغانستان حاصل آید. هیچ تاریخی برای پیروزی یا شکست این ابتکارات معین نشده است. طرح هندی ها هرچند شباهت بسیار به طرح دکترغنی دارد که جئوپلتیک افغانستان باید به نفع همه کشورهای بازیگر در حوزه افغانستان و به همکاری منطقه و بین الملل تعیین سرنوشت شود؛ اما در مورد چه گونه اداره داخلی افغانستان درآینده گفته شده که ضمانت یک صلح پایدار درین کشور آن است که ساختار متمرکز پاسخگوی شرایط آینده نخواهند بود و بحث اداره فدرال به رفراندوم گذاشته خواهد شد.  این موضع جدید در واقع استقلال سیاست خارجی افغانستان را در قیمومیت شورایی از کشورهای بازیگر قرار خواهد که هیچ کشوری به تنهایی قادر به استعمال سیاست خارجی افغانستان منحصراً به نفع خودش نباشد. طرح هندی ها بسیار گسترده و سنجیده شده است و تمرکز اساسی آن بر ایجاد ثبات اقتصادی و سرکوب کامل جناح مسلح طالبان ( نه جناح سیاسی آن) است. درین تحرکات، عمق استراتیژیک پاکستان درافغانستان جایی ندارد اما در بدل درهم شکستن ماشین جنگ نیابتی طالبان، منافع اقتصادی وترانزیتی پاکستان از طریق افغانستان به طور کامل تأمین خواهد شدو.