-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲, یکشنبه

درچهل سال جنگ وویرانی، اثرات درس های عظیمی وارد شعور تاریخی واجتماعی درافغانستان شد. می توان گفت که همه گروه ها، رهبران و اقشار سیاسی و قومی، از نظر ظاهر و باطن دستخوش دگرگونی واستحاله شده اند. اما یک استثنا وجود دارد که فراتر از یک معما است. آن این است که گلبدین حکمتیار و یک حلقه کوچک ضمیمه اش با آن که سر و ریش های شان سفید شد، از نعمت تغییر مثبت ( یا حداقل تغییر که به دیگران زیان نرساند) مستفید نشدند.