-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۴, جمعه

ظهور دو باره حکمتیار در آسیاب

تقدیر حکمتیار این است که در بهترین حالت در کناره های کابل چکر بزند. او امروز از بی مضمونی به یاد قدیما افتاده و رفته است تا با ویرانه های محو شده پایگاه راکت زنی خویش در چهار آسیاب دیدار تازه کند. 
 را حکمتیار امروز به چهارآسیاب کابل رفته است.
من در سال 1995 بعد از سقوط چهار آسیاب همراه با قطعات دولتی از ویرانه های پایگاه چهارآسیاب دیدن کرده بودم. همه چیز درهم ریخته و رها شده بود. تاسیسات جبهه ای و موقتی شامل مجموعه اتاق های تلویزیون و چاپخانه و بلنداژ های بی سقف به شهرکی آشوب زده مشابه بود که بعد ازیک زمین لرزه خوفناک تا وسر شده بود.