-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه

اشاره ناصر «وارسته» بر انحطاط دینی درافغانستان

در حیرتم در انسانیت و اسلامیت این مردم! 
همین مردم زمانی که فرخنده را به آتش کشیدند، آن را دفاع از دین و عدالت الهی خواندند، زمانی که جنایت بشری بر زنان و کودکان در میرزااولنگ صورت گرفت لب در سکوت بردند و وقتی هر لحظه صدها انسان بیگانه در این کشور کشته می شود، همه وجدان ها خفته اند، حس انساندوستی در آن ها مرده است؛ اما زمانی که عین جنایت با شدت کمتر یا بیشتر در میانمار، فلسطین، و سوریه اتفاق می افتد، همه وجدان های شان بیدار می شود، حس مسلمان دوستی شان برانگیخته، و جهاد برایشان الزامی می شود. مگر تمایز هست میان خون میانماری، فلسطینی و سوری و افغانسانی و اساسا'' انسان ها؟ اگر به واقع بر آنچه می گوید، صداقت دارید، چرا در مقابل طالب و داعش جهاد را الزامی نمی دانید که نزدیک به دو دهه است که جنایت برما را بر مردمان ما تکرار می کنند.