-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

تحلیل منافقانه نشریه دپلومات برای حفظ جنگ درافغانستان

روزنامه انگلیسی زبان دپلومات می نویسد که جنگ افغانستان یک جنگ داخلی است. 


نویسنده درتوضیح تفاوت میان جنگ این دو جنگ را شرح می‌دهد که هدف از مبارزه علیه شورشگری اینست که تا شورشگران قلع و قمع شده و حاکمیت قاطع دولت در سراسر قلمرو کشور تأمین گردد. اما خصلت جنگ داخلی این است که بخش اعظم تلاش درین راستا معطوف می شود که از پیشروی های مخالفان جلوگیری صورت گیرد مواضع حکومتی از سوی دشمن تصرف نشوند. 

نشریه درشرح حکمت این سیاست می نویسد که در جنگ داخلی سعی می شود دشمن خسته وفرسوده شده و دردراز مدت به این نتیجه برسد که به تلاش های سیاسی و مذاکره روی بیاورد. 

نشریه دپلومات نتیجه می گیرد که بیانات حکومت افغانستان و مقامات نظامی امریکا جوانب استراتژی جدید امریکا را شرح داده استنباط می شود که کابل و کاخ سفید مایل اند فشارها برطالبان را تا آن جا افزایش دهند که راه پیشرفت شان سد شده و ناچار حاضر به معامله شوند. دپلومات منافقانه می نویسد که کابل توان بازپس گیری مناطقی که طالبان تصرف کرده اند در کوتاه مدت ندارد و ناگزیر باید دست و آستین بر زند تا طالبان را قانع کند که به جای ادامه خشونت، راه آشتی در پیش گیرند.