-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۰, دوشنبه

رهبری وزارت دفاع از کادر اوزبیک تخلیه شد.

گزارش نویس: محمد عالم کوهکن
آخرین نماینده گان اوزبیک جنرال فوزی و جنرال امین الله کریم به بهانه این که یکی را والی فاریاب و دیگری را معین در وزارت داخله گماشته اند کادر رهبری وزارت دفاع را از اوزبیک ها تخلیه کردند. دو سال پیش نیز جنرال محب الله معین وزارت دفاع را از سمت اش گرفته بودند. 
اخیرا برای ده تن در مربوطات وزارت دفاع رتب جنرالی اعطا شد که در میان آنها نماینده اوزبیک دیده نمی شود. فکر می کنم جنرال امام نظر قوماندان قول اردوی قندهار را که نماینده قوم شریف عرب از جوزجان است' به عنوان نماینده قوم اوزبیک جا زده شده.او خود به عنوان نماینده قوم عرب شایسته رتبه تورنجنرالی بود' که مبارکش باد.
در چند سال اخیر جایگاه اوزبیک های افغانستان در کادر رهبری حکومت آسیب دیده است. بی توجهی به این مساله باعث نگرانی است که به شدت در روند دولت سازی و ملت سازی صدمه می زند.