-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۲, چهارشنبه

حاجی سرگردان توانستی خدا را در مکه پیدا کنی؟

مظهر «کاویانی»
حاجی، چرا هرچه سنگ به سوی شیاطین پرتاب می شود، شیاطین تکثر می کنند؟


خسته نباشی حاجی....
چی کردی توانستی خدا را در مکه پیدا کنی.....؟؟؟؟!!!!
غافل از این که خدا در قلب زن فاحشه یی است که بخاطر سیر کردن شکم فرزندانش تن فروشی میکند....
غافل از این که خدا در قلب اطفال یتیم و گرسنه است......
حاجی امیدوارم که هفت بار دور کعبه را درست طواف کرده باشی چون با هزینه هر بار طواف میتوانستی حد اقل هفت طفل فقیر را لباس جدید بپوشانی.....
حاجی امیدوارم در رفت و برگشت مشکل ترانسپورتی نداشته باشی چون با همان پول می توانستی بهترین ترانسپورت داخلی را در داخل کشور خودت داشته باشی.....
حاجی امیدوارم گوسفندی را که قربانی کردی لذیذ ترین گوشت را داشته باشد چون با همان پول، چندین گوسفند را در داخل کشورت می توانستی قربانی کنی و خیلی فقرا را حتی اگر شده برای یک چاشت صرف کنی.....
حاجی امیدوارم آبی زمزمی را که آورده یی رنگش فرق داشته باشد با رنگ اشک مادر بیوه که بخاطر شکم گرسنه فرزندان یتیمش می چکد......
حاجی امیدوارم هر سنگی را که به طرف شیطان پرتاپ کردی درست به هدف خورده باشد چون هر بار به جای این که تعداد شیاطین کم شود زیاد می شود......
حاجی مطمئن هستم که امسال هم نتوانستی معشوقت را در کعبه پیدا کنی با این که خیلی پول مصرف کردی و خیلی راه را پیمودی امیدوارم سال بعدی در کشورت بمانی و معشوقت را در همسایگی ات پیدا کنی...
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چی هوایید.... 
حاجی با همان پول هنگفتی که شما دنبال خدا میگردین با همان پول تروریست ها در داخل کشورت حمایت میشود......
طوافی کرده ام گرد یتیمی گریه آلود
که این خود کعبه دیگر بود با زمزم دیگر.....