-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

شکریه بارکزی: طالبان شیفته قدرت نیستند!


اشاره: درحال حاضر بیست گروه دهشت افگن به شمول دسته جات مختلف اپراتیفی طالب تحت رهبری آی اس آی درافغانستان می رزمند اما شکریه بارکزی همه را در لحاف «افغان» پیچیده است.روزنامه دی نیشن چاپ اسلام آباد نوشته است که در شانزده سال گذشته، حکمروایی سه رئیس جمهور در امریکا و استعفای چندین جنرال اردوی امریکا در جنگ افغانستان یاد آور موتر سایکل سوارانی است که به شکل پایان ناپذیری به دور یک میدان مدور چرخیده اند. دی نیشن با اشاره به یک آماردهی مشکوک از سوی امریکایی ها نوشته است که بعد از اعلام خروج ارتش امریکا از افغانستان در دوره اوباما درسال 2014 شمار نیروهای امریکا مستقر درافغانستان 8400 نفر ذکر می شد اما به تازه گی فاش شده است که شمار سرباز حدود 12000 نفر است.
دی نیشن به نقل از شکریه بارکزی سفیر افغانستان در اسلو نوشته است که کارطالبان یکسره شده است و آن ها مایل اند به خانه های شان برگردند اما امریکایی ها نمی گذارند که آن ها میدان های جنگ را خالی کنند.
شکریه بارکزی درگفت وگو با دی نیشن گفته‎است، طالبان یک نیروی اشغالگر نیست، آن‎ها شهروندان افغانستان اند که به خاطر روحیات مذهبی مفرط ومحافظه کارانه، زن ستیزی و رویکرد های افراطی شان
در میان مردم افغانستان منفور گشته اند.
جالب ترین سخن شکریه بارکزی این است که وی مدعی است که تروریستان طالب درصورت برقراری صلح روانۀ مناطق وخانه های شان شده و همانند افراد عادی کسب اجدادی خویش را در کشت زار ها و دکاکین از سر خواهند گرفت.
نکته دیگر در فتوای ساده لوحانۀ شکریه بارکزی بنا به گزارش دی نیشن این است که ممکن است طالبان بی آن که دغدغه گرفتن قدرت درکابل در سر داشته باشند به نظام زنده گی محلی قناعت خواهند کرد.
اشاره: مثل این که قتل عام ها وحمام های خون در مزار، کابل، قندهار، خوست و غور بخشی از تصادفات آسمانی است.