-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

چرا استاد سیاف به زبان خود ازهنر وفحشا یک تعریف نمی دهد؟


اشاره: چنین تعریفی اصلن وجود ندارد. اسلام با هنر هیچ مرزی مشترک ندارد.
وی در مجلس گرامیداشت از استاد ربانی فقید گفت: اسلام بیچاره در بین دو آسیا آرد است. آن کاری که دشمنان ما به نام اسلام می کنند اسلام نیست و این نمایشی که ما از اسلام دادیم تا امروز متاسفانه اسلام از ما گله مند است. اسلام به این قانع نیست. تقاضا داریم که این حکومت در روشنایی قانون اساسی ما باید یک خط واضح بین هنر و فحشا را رسم کند که ما بفهمیم که کدام هنر است و کدام فحشا است. امروز این سر حد در این بین وجود ندارد. امروز یک زن نیم برهنه در میان مردم می آید و در افغانستان می رقصد این را هم به نام هنر رد می کنند. اگر این هنر باشد ما از هنر منکر هستیم. دین اسلام چنین چیزی را قبول ندارد.