-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

قدرت اطلاعاتی مسعود نا شناخته مانده و حتی بخش کوچکی از آن گستره در قید قلم نیامده است. درتاریخ جهاد افغانستان، شیوه های جنگ اطلاعاتی مسعود منحصر به فرد وبی بدیل باقی ماند. او جنگ مخفی وعملیاتی عجیبی را دربرابر «خاد» و استخبارات شوروی به جلو برد و سپس درجنگ برسرکابل، از پیچ وتاب های هیجان انگیز جنگ اطلاعاتی در برابر پاکستان کارکشته و ایران عبور کرد. یاران مسعود در تحریر و تدوین این شاهکار های بشری هیچ کاری نکرده اند.