-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

افغانستان دربرابر هرمهالکی می تواند قد راست ایستاده شود و همه ویرانگران داخلی و خارجی را خسته و خانه خراب کند. مگر سرطان داخلی می تواند این جغرافیای هفت جان وسرکش را به یک مرغ پرشکسته مبدل سازد. این سرطان، برتری جویی های قومی و چنگ زدن به غرورهای ساخته گی است. راه برون رفتی وجود ندارد مگر این که نخبه گان و نیمه باسوادان خاین، از «گذشته» مکروه به سوی امکانات وفضای حال فرار کنند.