۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

مسعود نفرت خاصی از یونس قانونی داشت

تا جایی که من از زبان افراد رده بالا و ارتباطی های نزدیک به مسعود شنیده ام، او درماه های آخر عمرش قسیم فهیم، یونس قانونی و معلم نعیم را از خود دور کرده بود. او برآن ها مشکوک شده بود و شرح ماجرا را در یادداشت های شخصی اش که اکنون دراختیار احمد ولی مسعود قرار دارد، تاریخ به تاریخ نوشته است. فهیم قسیم درغیاب وی با شبکه هایی درآلمان به قاچاق مواد مخدر دست زده و گفته می شود که حتی به طور خود سرانه اقدام به چاپ پول درمسکو کرده بود. مخالف اصلی هژمونی مسعود، قسیم فهیم بود. او بعد از مرگ مسعود، فیلم بردار معروف جبهه مقاومت- یوسف جان نثار- را نزد خود طلبید و از وی سوال کرد که چرا درتمام آرشیف تو فقط نوار های مسعود است و از من که همه چیز در دستم قرار داشت؛ وجود ندارد؟ جان نثار به من شخصاً چنین اعتراف کرد: فهیم گفت همه فیلم هایت از او خرکوس... است، من چه کاره ام!؟ شما می توانید یا یوسف جان نثار درین رابطه درتماس شوید. او درکابل به سر می برد. 
مسعود نفرت خاصی از یونس قانونی داشت. یک اجنت خاص مسعود به من گفت: در دوره مقاومت درخانه آمرصاحب بودیم که قانونی از کنار خانه می گذشت. مسعود همین که او را دید گفت: جاسوس! اگر من نباشم او شما را به یک افغانی می فروشد. درین مورد بسیاری از سران شورای نظار نظریات مشترک دارند.