-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه


استاد محقق نسبت به نیات امریکا و انگلیس در مبارزه با طالبان وداعش به شدت مشکوک است. او از «حرکت مخصوص» در رابطه به تروریزم سخن راند. او با اشاره به قدرت های حاضر درافغانستان گفت که شما ازین دوستی های خویش با تروریستان خیر نخواهید دید.