-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

چین با جنگ عظیم اسلامی رو به رو است

از قرار معلوم، برما به جهنم زنده تبدیل خواهد شد. چینایی های برای نخستین بار درتاریخ با جهاد اسلامی دست وپنجه نرم خواهند کرد.  خبره گی عملیاتی هندی ها شگفت انگیزاست. زخمی که هندی ها درجنگ تبت از چین در دل دارند، می تواند تا آن جا انفجار کند که منجر به جنگ جهانی شود. به نظرمی رسد جنگ درحال گسترش درمحور برما که با اشاره چشم امریکا همراه است تحت عنوان جنگ اهل کتاب با اقلیم بی کتاب ها چاق ساخته شود. هند از لنگراندازی جئوپلتیکی چین به سوی بحر هند به شدت حساس است.