-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۰, جمعه

گزارش «شش ونیم» تلویزیون طلوع که کشتار حسینیه امان زمان را روایت می کرد، شنیدم. ابعاد مختلف ماجرا صریح مشعر اند که این حمله به همکاری یکی از شبکه های با نفوذ شامل در دولت افغانستان سازماندهی و تطبیق گردیده بود. یک منبع مطلع از طریق تلفن به من گفت که ظرف چهار ساعت درحضور نیروهای به ظاهر امنیتی، کشتار وسلاخی تکان دهنده ای در داخل مسجد جریان داشت؛ اما نه دستوری برای ورود نیروهای امنیتی به کارزار صادر می شد؛ نه به خود مردم اجازه می دادند که به نجات گیرمانده گان بشتابند. تروریست ها خیلی آرام و خونسرد، اکثریت قاطع مومنان را قصابی کردند.