-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۷, دوشنبه

یکی از برکات تاریخی استیلای تیم عقب گرای سیاسی درارگ ریاست جمهور در زمان دکترغنی این است که ماهیت ناساز گرایش های استبداد سنتی و ضد ملی را نسبت به هر زمان دیگر عریان ونهادینه کرد. گلبدین نیز به نوبه خویش در دفن وانتقال سنت عصبیت زایی و انصاف زدایی نقش مخوفی اجرا کرد. حالا این کشور چه درجنگ، چه درصلح، چه در رقابت مثبت یا منفی بدون عدالت وهمزیستی روی آرامش نخواهد دید. تیم ارگ، همان ضربه ای را به عام مردم پشتون وارد آورد که همان ضربه را هشتاد وهفت سال پیش، نادرخان و محمد گل مهمند به مردم شان وارد آورده بودند. نادر خیانت بزرگی را در دور نگهداشتن جنوبی از دیگر مناطق کشور به ساکنان آن اقلیم انجام داد.