-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۶, چهارشنبه

عاملان کشتار پکتیا در سیاره مریخ نیستند؛ مهم ترین های شان در زندان پلچرخی دربار کرده اند

مقامات حکومتی با همان ادبیات خسته کن و اعتبار باخته می گویند که عاملان کشتار تروریستی درپکتیا را شناسایی و به پنجه قانون می سپارند. عاملان کدام فجایع تکان دهنده تا کنون به کیفر رسیده اند که مجرمان حمله بر مرکز پلیس پکتیا باقی مانده. این حملات بی تردید با همکاری مقامات حکومتی صورت می گیرد. اگر بحث کیفردهی آدم کشان از محاسبات «ستون پنجمی» مبرا باشد، قضیه به ساده گی راه حل پیدا می کند. همین اکنون هزاران تروریست خون آشام در زندان نگه داری می شوند و امارت اسلامی در زندان برقرار است. چرا اول به حساب تروریست هایی که درصحنه جنگ به دام افتاده اند رسیده گی نمی کنید که دنبال افراد غایب را گرفته اید؟