-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

دولت دربرابر هجوم چند جانبه کنترول را از دست داده است

حکومت کابل دربرابر داعش وطالب کاری از دستش ساخته نیست. از یک سو دستگاه حکومت بین پاکستان، امریکا و ایران تقسیم شده و از سوی دیگر امریکا و اروپا به سود خود شان مراقب اوضاع عمومی اند و آن ها تعیین می کنند که درکجا و درچه میزانی باید علیه طالب یا داعش شدت عمل نشان داده شود و در کجا نرمش یا بی تفاوتی اختیار شود. با این وضع، هرچند اوضاع جنگی به نفع همه و به خسران کامل مردم افغانستان استمرار می یابد اما شرایط به تدریج برای امریکاییان از هر سو تنگ تر می شود. ازین قرار، مظاهر خشن جنگ مخفی ازین پس بی رحمانه تر در زنده گی افغان چهره نشان خواهد داد.
هیچ بازیگر عمده در میدان افغانستان دربرابر حریف خودش کوتاه نمی آید مگر این که امتیازی بگیرد و درعوض چیزهایی را به طرف مقابل رها کند.