-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

بی باوری احمدولی مسعود نسبت به استراتیژی جدید امریکا درافغانستان

در ششمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات
فهم من از راهبرد جدید ایالات متحدۀ آمریکا فقط در حد یک برداشت شخصی ـ فردی میباشد، اما این مسئولیت دولت و سیاست خارجی آن است که باید با در نظرداشت شرایط حاکم نامتعادل در کشور، یک برداشت دقیق مبتنی بر منافع ملی کشور برای مردم ارایه نماید. 
رویهمرفته از آنجایکه دولت، سیاست خارجی مدون و مبتنی به استراتیژی ملی ندارد، ما در حالت سردرگمی و بی موازنگی قرار داریم.
به هرصورت امیدواری ما از این راهبرد جدید چنین است که فشار بالای پاکستان باعث تغییر پالیسی آن دولت در قبال افغانستان گردد و در افغانستان باعث حمایت از یک روند ملی گردد، نه مانند 16 سال قبل برای افغانستان رئیس جمهور و سیستم سیاسی تعیین نمایند.