-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

برنامه سرکوب طالبان کنار گذاشته شده است

از لابه لای گزارش های ریزو درشت از منابع مختلف استباط می شود که امریکا باردیگر از برنامه سرکوب طالبان که از مدتی به این سو در باره آن کمپاین رسانه ای راه انداخه بود، دو باره عدول کرده؛ در غلتک سیاست سابقه افتاده و معامله تازه ای را با پاکستان صورت داده است. این تحول سریع ظاهرن بعد از آن پدید آمد که اتحادیه اروپا از ادامه تماس ها با تروریزم طالبان حمایت کرد.