-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۸, دوشنبه

پاکستان ازشکاررهبران طالبان به وسیله امریکا مشوش است

چه گونه ممکن است که هم آنان را بکشید و هم انتظار داشته باشید که آن ها به میز مذاکره برگردند.
روزنامه دیلی تایمز باردیگر بیانیه وزارت خارجه پاکستان را در خصوص پویایی فزاینده هند در افغانستان تکرار کرده است.

روزنامه به نقل از نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشت: 
فعالیت های هند به هدف انجام اعمال تروریستی ، تامین مالی دهشت افگنان وهمچنین پرورش طالبان پاکستان درافغانستان یک مساله اثبات شده است. وی گفته است درین که هند با استفاده از خاک افغانستان پایگاه هایی تشکیل داده و عناصر تروریستی را به جان پاکستان می اندازد تردیدی وجود ندارد. 
دیلی تایمز می گوید که رهبران پاکستان نسبت به پافشاری امریکا بر حل نظامی مساله افغانستان از طریق آماج گیری رهبران طالبان مشوش شده اند و می گویند که این اقدام فرصت یک راه حل سیاسی را از بین می برد. نفس ذکریا گفت تاکید ما برین است که سرکوب رهبران طالبان با واقعیات در تضاد است. چه گونه ممکن است که هم آنان را بکشید و هم انتظار داشته باشید که آن ها به میز مذاکره برگردند.
رهبران پاکستان همچنان درمحضر تیلرسون از بیانیه دولت امریکا برضد همکاری های چند میلیارد دالر میان پاکستان و چین ابراز ناخرسندی کرده اند. نفیس ذکریا گفت ما در بیانیه ای علیه موضع گیری امریکا به مخالفت برخاستیم و به وضوح به تیلرسون گفتیم که این گفته ها نظر امریکایی ها است. 
به گفته نفیس ذکریا، تیلرسون سه پیام به پاکستان آورده بود: اعمال فشار برطالبان برای مذاکره. دوم درصورتی که به مذاکره تن درندهند پاکستان علیه آن ها دست به عمل بزند. وی اظهار داشت که امریکا درخواست کرده که ما علیه پایگاه های گروه های مسلح درخاک پاکستان دست به عملیات بزنیم. اما درمورد ادعای آن ها استدلال کردیم که پاکستان وزیرستان شمالی را از وجود گروه های مسلح تصفیه کرده است.  ما به جانب امریکایی توضیح دادیم که پاکستان به هدف قطع تحرکات درمرزها  سرگرم پیاده سازی یک سیستم مدیریت مرزی بین افغانستان وپاکستان است. آن ها اطمینان دادند که برای یافتن راه حلی برای جنگ افغانستان آماده همکاری با گروه چهارجانبه شامل افغانستان، پاکستان، چنین و روسیه می باشند.