-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۷, یکشنبه

حوزه شمال افغانستان محور توجه بسیار قرار دارد. تمامی سرمایه گزاری ها از مسیر امریکا، روسیه، ایران، هند وچین به شمال افغانستان معطوف است. گزارش ها مشعر اند که تمرکز قدرت نظامی و عملیاتی در شمال افغانستان نقش دولت مرکزی را بیش از پیش کمرنک کرده است. امریکا در جنگ علیه روسیه، طالبان و لنگراندازی های نفوذی ایران سرمایه گزاری روی تقویت نظامی تاجک ها را در دستور کار خود قرار داده است. دنباله این طرح شامل ایجاد اتحاد استراتیژی میان بلوچستان پاکستان و قدرت سیاسی ونظامی شمال افغانستان است.