-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

نشانه گیری مجدد والی بلخ به سوی ارگ کابل

وقتی مدیران حکومت از تامین امنیت مساجد و عبادت‌گاه ها هم عاجز اند، نمیدانم مفهوم حکومت داری چگونه باید تفسیر شود. بدون تغییر و‌باز نگری راهبردهای امنیتی و آوردن اصلاحات لازم و مسلکی بدور از تعلقات، مردم هر روز تاوان سیاست های ناکام برخی نهاد های حکومت را می پردازند.