-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۰, دوشنبه

بهارجلالی به کدام تاریخ استناد می کند؟

بهار«جلالی» تاریخ مغشوش را از ورای برگ های تاریخ یک سویه نظر اندازی کرده است. هزاره ها به جز دوره عبدالرحمن خان با هیچ یک از حاکمیت پشتونی سرستیزه برنداشته و هماره علم «حکومت افغان» برافراخته اند. درجنگ دوم افغانستان وانگلیس، درغیابت یک زعیم سراسری، طبقات تباری مختلف هریک بر در رفتن از زیر ضربه پای فیل جنرال رابرتس تلاش داشتند. تمامی پیمان های علنی و سری با انگلیس، همه کار دولت های «افغان» بوده است. زنده گی در بستر تمدنی امریکا ظاهرن کانکریت انگاره های میراثی بهار جلالی را حتی اندکی هم صیقل نداده است.