-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۱, سه‌شنبه

احمدولی درمرحله آزمون قرار دارد

احمدولی «مسعود» تعیین کننده ترین محور تشکیل دهنده حکومت پس از انتخابات ریاست جمهوری آینده به شمار می رود. احمدولی نیاز دارد که از تکرار کردارهای احمد ضیاء مسعود چه خط به خط و چه بر وجه تشابه خود داری کند. تمامی نیروهای رقیب در انتخابات بعدی به نقش سرنوشت ساز دودمان شادروان احمد شاه مسعود چشم دوخته و مایل به تعامل اند. چالش داخلی برای احمدولی، لگام زدن دسته جات فساد درجمیعت و شورای نظار، معامله گران رسوا و کنار کشیدن از دزدان با پشتاره است. اگر پای بندی به اصول تاریخی وملی مقاومت علیه طالبان و سوداگران مسعود برقرار بماند هیچ جریانی جرأت به چالش کشیدن احمدولی را نخواهد داشت. دوره سرکوب مارشال فهیم دیگر به تاریخ پیوسته است.