-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۶, شنبه

افغانستان هیچ گاه این چنین مبالغ عظیم را خرج اردوی خود نکرده بود

 
طالبان منتظرخروج امریکا اند تا رژیم کابل را ساقط کنند.
 
 

به گزارش شبکه آرتی روسیه، جنرال اسد درانی رییس پیشین آی اس آی درمسکو به سر می برد و پیوسته با رسانه ها در مورد امریکا و حکومت کابل تبصره می کند.
وی با اشاره به مصرف هشت میلیارد دالر سالیانه در افغانستان اظهارتشویش کرده و به ویژه گفته است که چهار میلیارد دالر همه ساله برای تقویت و آرایش اردوی افغانستان خرج می شود. اسددرانی گفته است که این مبلغ بزرگی است که کابل بدون آن نمی تواند زیرساخت های دایمی برای خود ایجاد کند.
به گفته جنرال آی اس آی، افغانستان هیچ گاه این چنین مبالغ عظیم را خرج اردوی خود نکرده بود که حالا همه ساله چهار میلیارد دالر صرف اردو می شود حال آن که سرانه تولید نا خالص این کشور سالیانه میلغ دو میلیارد دالر است.
جنرال آی اس آی همان ادبیاتی را علیه دولت افغانستان به کار گرفته است که زمانی اسلاف وی دربرابر رژیم دکترنجیب الله همان لحن وبیان را به کار می گرفتند.
درانی فتو داده است که بدون هزینه های نظامی امریکا رژیم کابل وجود خارجی نخواهد دشت زیرا به وسیله گروه طالبان سرنگون خواهد شد. این است آن چه تاریخ افغانستان حکایه می دارد. حضور شورشیان درسراسر افغانستان در واقع رزمایشی برای آزادی کشور شان است و آن ها می توانند به تدریج خالی گاه ها را جبران کنند. کمک های امریکا نمی تواند حکومت کابل را برسر پا نگهدارد و شورشیان چشم انتظار روزی اند که پوشش حمایتی امریکا از بین برود آنگاه حکومت یا ازبین می رود یا خود به خود از صحنه طرد می شود. درافغانستان فقط یک جناح است که علی رغم برخورداری از حمایت قدرتمند ترین کشورهای جهان هنوز قادر به ایستادن روی پاهای خودی نیست و از سوی دیگر تنها قدرتی که علیه نیروهای خارجی می جنگند طالبان افغانستان می باشند.
لحن امریکایی ستیزی سران آی اس آی در برابر امریکا گزنده تر و سرکشانه تر شده است. درانی می گوید این امریکا است که اصطلاح و روایت تعیین می کند. این نقطه ضعف است که می توان آن را «قدرت نرم» نامید که از سوی یک قدرت سخت حمایت می شود. براین اساس هر آن که علیه اهداف امریکایی می رزمد نامش تروریست است  و ممکن است همین تروریست امروز برای آن ها فردا به یک متحد تبدیل شود.
چنین اتفاقی افتاده است. مجاهدین، سپس طالبان و اکنون هم طالبان جدیداین اتفاق افتاده است - مجاهدین و سپس طالبان و اکنون طالبان جدید. اما این اصطلاحات به هیچ صورت موید مقاومت نیست. به گونه مثال داعش از نظر ما تروریست اند و آیا می دانید که آنان چه گونه روی صحنه آمدند؟ نتیجه برخی اقدامات امریکا در منطقه علیه القاعده و داعش مگر چه بود؟