-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

دپلوماسی خشم ولبخند پاکستان دربرابر امریکا


به گزارش http://pakobserver.net تحولات چند روز اخیر مشعر است که در نتیجه دیدار یک هیات امریکایی از اسلام آباد روابط بین دو کشور وارد یک فصل تازه ای شده است. این درحالی است که بعد از اعلام استراتیژیک جدید ترمپ و متعاقب آن اظهارات واکنشی رهبران پاکستان سطح روابط دو کشور بسیار پایین آمده بود. 
  صبح روز شنبه دونالد ترمپ سخنان دلگرم کننده ای را دربارۀ پاکستان برزبان آورد و از همکاری پاکستان سپاسگزاری کرد. 
رابطه میان امریکا و پاکستان هیچ گاه ثبات نداشته است. درین باره نیازی به فکر کردن زیاد نیست. امریکا به عنوان یک ابرقدرت هماره تلاش کرده تا برطبق منافع خودش شرایط خود را بر منطقه و کشوری که زمانی به آن وابسته گی داشت تحمیل کند. 
اما بدون تردید هر پدیده ای از خود محدودیت هایی دارد و روابط پاکستان و امریکا زمانی چند پله سقوط کرد که از ما خواسته شد که بالاتر از ظرفیت های خویش کاری انجام دهیم یا زمانی که منافع ما نادیده گرفته شد. 
عناصر تشکیل دهنده سیاست کوتاه مدت ترمپ تکرار مصرانه «انجام کار بیشتر» و همچنین زمینه را برای گسترش هند درافغانستان فراهم می کند. ما میدانم که ندای مقاومت وایستاده گی پاکستان در برابر سیاست جدید امریکا با صدای بلندی بیان شده و این مساله با توجه به تهدید های هند در منطقه یک نیاز اساسی بوده است.