-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

بازی بعدی امریکا با کارت تاجیکیروسیه با گرفتن مسئولیت اکمال طالبان درهمکاری با پاکستان خطای جبران تاریخی دیگری را مرتکب شده است.
 روسیه ظاهرن از مسیری که درپیش گرفته «سرِبازایستادن» ندارد. این کشور در مرزهای جنوبی اش با طالب رو به رو نیست با طیف عمده ای از تندروان اسلامی تاجک و ازبک و چچینی رو به رو است. گذشته  ازین، روسیه از حواشی مرزهای جنوبی با حضور پایگاه های امریکایی در جغرافیای بسیار تعیین کننده افغانستان به شدت آسیب پذیر است. نقطه اصلی این آسیب پذیری، بسترهای اجتماعی درحال بیداری سمرقند وبخارا است که از مسیر مناطق تاجک نشین افغانستان با سهولت تغذیه و تأمین جنگی وعملیاتی شده می تواند.
نفوس تاجکان درشهرهای سمرقند وبخارا  درین دوشهر عمده به ملیون ها نفر می رسد و اینک با از دست رفتن طالبان، اهمیت استراتیژیک رهبران تاجک در جنگ فرسایشی کنونی چند برابر شده است. براساس تئوری هایی که در میان صاحب نظران غربی اخیرن شایع شده، امریکا قرار است نخستین بار روی اتحاد با تاجک ها تمرکز کرده و سرمایه گزاری بزرگی را روی دست گیرد. بدین ترتیب قدرت و وزنه سیاسی به گونه های غیرقابل باور از کابل به شمال منتقل می شود.
امریکا با قدرت دادن به تاجکان بازی های حامد کرزی و ایران- روسیه را با چالش کلان روبه رو کرده یا فلج می کند. برنامه عبوری همانا پایان قریب الوقوع خواب دوصد ساله بخارا و سمرقند به نفع بازی گر بزرگ ( امریکا) است.
تحلیل ها و اطلاعات جاری مشعر اند که شمال افغانستان یک بار دیگر درتاریخ سر بلند می کند. این جهش جنگی، با مرگ و خون همراه است؛ ضمیمه ای که دارد فقط این است که سمرقند وبخارا با تازیانۀ افراطی گری نوع قرن بیست ویک از خواب دو صد ساله از جا می پرد. حتی اگر پوتین، درمرزها دیوار چین بیاندازد، جنگ درحال انتقال است.

استدلال روشن است. امریکا درحالت محاصره قراردارد و درمحاسبات جدید انگلیس وامریکا ، سیاست جنگی خود را به جای تکیه بر ظرفیت سنتی جنگی پشتون، برای حفظ ما تقدم، به طرف تاجک و هزاره متوجه کرده اند. طرح انتقال جنگ به سمرقند و بخارا- مراکز تمدنی- اسلامی سرکوفت خورده به کمک تاجک های افغانستان در دستور کار است. مراکز اسلامی سمرقند و بخارا از هر زاویه ای که به آن نگاه شود، آماده به انفجار و انتقال آتش بر بسترهای نفوذ روسیه است.