-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱, دوشنبه

درگیری مفرزه های نیابتی درشمال آغاز شده است

گزارش شده است که مفرزه های طالبان وابسته به شبکه های اپراتیفی روسیه- ایران عملیات شان را علیه مفرزه های چند ملیتی داعش که ازسوی نیروهای امریکایی و افغان حمایت می شوند، شروع کرده اند. در دور نخست درگیری در قوش تیپه جوزجان ده تن از نفرات داعش کشته شده اند. با توجه به آب وهوای وضعیت کنونی بین امریکا و متفقین مخالف در منطقه، انتظار می رود دایره جنگ های خونبار در شمال ازین هم گسترده تر شود. ایران- روسیه قصد قاطع دارند که داعش را از نفس بیاندازند.