-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱۰, دوشنبه

رد پای «ستون پنجم» درپروان

از برگه احمد ذکی زاهد
اطلاعات و گزارش هاى امنيتى نشان ميدهد كه بى توجهي يا شايد بى ميلى مقامات به مبارزه با طالبان باعث شده كه اين گروه به اهداف خود نزديك شود و به وسيع ساختن جغرافياى تحت اداره ى شان بپردازند.
دو ماه قبل، والى نام نهاد طالبان براى پروان بنام نسيم مشفق از پاكستان به پروان آمد. او طى اين مدت از چهار ولسوالى غوربند به تعداد ٣٠٠ تن را براى اجراى عمليات بالاى ولسوالى سياه گرد آماده ساخت. همچنان او در تمامى نقاط تحت اداره ى شان در دره ى غوربند سفر كرد.
همچنان يك گروه ٣٠ نفرى طالبان از ...ولسوالى تاله و برفك به رهبرى والى نام نهاد طالبان براى باميان در عمليات ضد دولتى شركت كرده اند.
زمان و محل برگزارى جلسات حتا مسيرهاى سفر اعضاى رهبرى طالبان در پروان توسط نيروهاى كشف و استخبارات به موقع گزارش داده شده و همچنان برنامه عمليات به هدف نابود سازى آنها پيشنهاد شده ولى مسئولين در پروان و بخصوص شخص والى پروان در مورد توجه نكرده و ناديده انگاشته است.
رهبرى نظامى طالبان در دو ماه گذشته به تمام نقاط تحت اداره ى شان در چهار ولسوالى غوربند (شينوارى ، سياه گرد ،سرخ پارسا و شيخ على )سفر كردند، كه گزارش آن هم به مقامات پروان و شخص والى، معاون والى و قوماندان امنيه رسيده كه هيچ توجهى نكرده اند.
قابل ذكر ميدانم كه سربازان هميشه به تشويق و حمايت نياز دارند. در حالى كه طالبان به عنوان يك گروه وحشى، جنايتكار به سربازان خود رسيدگى ميكنند ولى مقامات ولايت پروان؛ والى ، قوماندان امنيه و معاون ولايت كه زاده ى ولسوالى سرخ پارسا است، يك بار قدم رنجه نكردند كه سربازان را در خط  نبرد تشويق و دستگيرى كنند.