-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۴, پنجشنبه

امریکا شکست خورده؛ ماهم حاضر به سازش نیستیم

 
خواجه آصف: امریکا خود مذاکره با طالبان را سبوتاژ کرد./  ما منافع ملی خود را به معامله نمی گذاریم.
 
 

 
 
به گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، پاکستان از امریکا خواست به جای گوش دادن به فرمایشات جنرال های شکست خورده در افغانستان به نظریات کارشناسان و سیاسیون توجه کند. خواجه آصف وزیرخارجه پاکستان در مجلس سنای آن کشور اظهار داشت که امریکا یک فهرست ۷۵ نفری افراد تحت پیگرد را به پاکستان تحویل داده که درآن نام هیچ یک از شهروندان پاکستان درآن شامل نیست.
وی گفت که پاکستان هم به نوبه خود یک فهرصت صد نفری جنایت کاران را به امریکا و افغانستان سپرده و این نکته را هم به اداره ترمپ تذکره داده که پاکستان با هرگونه نقش هند درافغانستان مخالف است. وی گفت در فهرست ارایه شده از سوی امریکا نام حافظ سعید به چشم نمی خورد و درصدر فهرست اسامی افراد شبکه حقانی وبرخی والیان برحال طالبان در داخل افغانستان درج شده است و اکثر افرادی که نام شان در فهرست قید شده اکنون درقید حیات نیستند.
وزیرخارجه پاکستان در باره جزئیات مذاکره میان تیلرسون و مقامات پاکستان گفت که تیلرسون با گروه طالبان حاضر به تفاهم است اما دربرابر شبکه حقانی حاضر به نرمش نیست. وی درمحضر اضافه کرد: ما هرگز تسلیم امریکا نمی شویم و دساتیر آن کشور را هم نمی پذیریم. ما منافع ملی خود را به معامله نمی گذاریم.
وی گفت: ما به کمک نیاز نداریم وخواهان روابط همراه با احترام متقابل با امریکا هستیم. حاضریم امریکا را درافغانستان یاری رسانیم مگر هرگز به عامل نیابتی آن کشور تبدیل نخواهیم شد.
خواجه آصف ابراز عقیده کرد که حکومت افغانستان برضد پاکستان برای هند زمینه و امکانات فراهم می کند. ما به اداره ترمپ حالی کرده ایم که با نقش هند درهر سطحی مخالفت داریم. خواجه گفت که تروریست ها درافغانستان فضای مساعدی برای جولانگری دراختیار دارند و ازین قرار کدام نیازی به استفاده از قلمرو پاکستان ندارند.
وزیرخارجه پاکستان دربخش دیگری از سخنانش اظهارداشت که دولت افغانستان بر ۴۵ درصد خاک خود کنترول ندارد و داعش درمناطق غیرحکومتی درحال گسترش است. مناطق خارج از تسلط دولت برای داعش و دیگر دسته جات تروریستی فرصت داده است تا پناه گاه های امنی برای خویش ایجاد کنند. وی به دولت کابل توصیه کرد که نخست باید به اوضاع داخلی خود رسیده گی کند و با شکست هایی که متحمل شده از روی مسئولیت برخورد کند. خواجه آصف تکرار کرد که پاکستان هیچ نفوذی بر طالبان افغان ندارد و طالبان به منابع تمویلی تازه ای دسترسی یافته اند.
وی امریکا را به سبوتاژ مذاکره دولت افغانستان با طالبان متهم کرد و گفت که دو سال پیش پاکستان گروه طالبان را به میز مذاکره حاضر کرده بود اما به گفته وی در یک چنین موقعی امریکا مرگ ملاعمر را افشا کرد.
خواجه آصف گفت که استراتیژی جدید ترمپ در رابطه به «جنوب آسیا» از سوی جنرال هایی تهیه شده که در میدان های جنگ افغانستان شکست خورده اند اما هنوز حاضر به دیدن واقعیات عینی نیستند.
خواجه آصف دربخشی از بیانیه اش گفت: جنرال مشرف درسال ۲۰۰۱ پس از حمله برنیویورک تسلیم خواسته های امریکا شد. دکتاتور پیشین بدون شک با دریافت پول از امریکا سرنوشت مردم را به معامله گذاشت. عامل اصلی خسته گی گی امروز پاکستان حاصل سازش های دکتاتورهای نظامی درسالیان گذشته است. هرگاه پاکستان در جهاد افغانستان داوطلبانه با امریکا بازو نداده بود با وضعیتی که امروز با آن مواجه است، رو به رو نمیشد.