-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۱, یکشنبه

قوم خاص در قدرت نیست؛ باند های خاص قدرت را غصب کرده اند


دکترغنی در دیدار با بزرگان اقوام تاجیک و ترکمن گفته است که راه همه ما مشترک و مسیر چند صد ساله وحدت ملی افغانستان است. غنی گفته است که انتخاب های وی در تقرر افراد در ادارات دولتی براساس شایستگی بوده و هیچ کرسی در انحصار یک قوم خاص نیست. دکترغنی کم وبیش راست می گوید. کدام قوم خاصی در قدرت نیست؛ باند های خاص قدرت را غصب کرده اند که آسیب آن به همه اقوام می رسد.