-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۸, پنجشنبه

عطا محمد «نور»: کشاکش ما با ارگ برسر داعش سازی است

والی بلخ: درپس توطئه غنی- عبدالله علیه من، تصاحب شخصی و کامل تأسیسات نفت وگاز و خانه سازی برای داعش درشمال قراردارد.گزارشنامه افغانستان: از منبع دست اول خبر می رسد که یک هیأت سیاسیون جمیعت اسلامی که با استاد عطا محمد «نور» گفت و گو کرده اند، برخلاف انتظارات غنی- عبدالله از مواضع والی بلخ در برابر گذشته گرایان مستقر در ارگ به طور کامل حمایت کرده اند. دکترعبدالله به نیابت از دکترغنی امیدوار بود که فرماندهان و سیاسیون جمیعت بتوانند استاد عطا را مجبور به استعفا کنند.

والی بلخ به حضار افاده است که بحث حذف من از ولایت بلخ به سلامت افغانستان و منافع کل مملکت هیچ ربطی ندارد؛ برعکس عملیات سبوتاژی گروه ارگ «شورای نجات» و جریان های ضد طالبان را هدف گرفته است. انگیزه هدف گیری شورای نجات به یک رشته پلان سازی های مافیای ارگ به همکاری دکترعبدالله به هدف تصاحب کامل گمرکات حیرتان و تأسیسات نفت وگاز شمال و بسترسازی به گروه داعش مرتبط است.

به نقل از والی بلخ گفته شده است که دکترعبدالله از وی خواسته است که نخست استعفا بدهد و سپس مذاکره آغاز شود. اما عطا «نور» گفته است که سلسله توطئه های ارگ هرگز به استعفای وی مشروط نیست؛ آن ها برنابودی کامل اردوگاه ضد طالبان برنامه ریزی کرده اند. والی بلخ مستقیم به عبدالله گفته است: من درین شرایط حساس هیچ نوع بدنامی تاریخی را به نام خودم ثبت نمی کنم و افزون برآن، با تکرار ساده لوحی امیرحبیب الله خان کلکانی، درتکرار تاریخ پیشگام نخواهم شد. تکرار چنین ساده انگاری خوفناک است.

 وی گفته است از ابتدای ایجاد حکومت وحدت ملی براساس «توافق نامه» نیمی از دولت در اختیار ما قرار دارد. بدون حضور ما مشروعیت حکومت کنونی به سرعت زایل شده و خود به خود سقوط می کند. وی اظهار داشته اگر رهبران جمیعت بر تبعیت از مأموریت عبدالله برای غنی درین مورد فیصله کنند، وی فیصله اکثریت رهبری جمیعت را می پذیرد اما رهبران شورای نظار وجمیعت بعد ازناکامی قتل دسته جمعی آن ها در تپه مارشال، کف دست عبدالله- غنی را خوانده اند.