-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

انگشت احمدولی مسعود به سوی سردمدارتعصب بیخ گوش دکترغنی

احمد ولی مسعود: این غایلۀ BBC لبۀ شمشیر تروریزم را كشنده تَر میسازد. 
در اوج جهاد افغانستان بود که دو کارمند ارشد بی بی سی، یکی بنام (گوردن آدم) بریتانیائی رئیس بخش افغانستان بی بی سی، دومی به نام آقای نبی مصداق ریئس بخش پشتوى BBC، فعلاً مشاور ارشد مطبوعاتى آقای اشرف غنی احمدزی، هر دو در قومی سازی جهاد افغانستان از تريبيون BBC مشغول سازماندهی و تبلیغات بودند. 
در جایگاه نمایندۀ مجاهدین در لندن و این که قسمتی از حمایت های مالی اين بنگاه سخن پراگنى بريتانيا از طرف آن دولت پرداخت می گرديد، زیاد تلاش نمودم تا رهـبرى BBC و وزارت خارجهء انگلستان را متوجه این سیاست نفاق افگنانهء مديريت بی بی سی بسازم، اما مؤثر نيآفتاد تا این که به گونۀ جدی و مستند مسأله را دنبال کردم و سرانجام رهبری بی بی سی مجبور گردید که آقایون نامبرده را اخراج نماید.
تفکر و تعصب قوم گرایانۀ آقای نبی مصداق آن هم به گونۀ افراطی نا گفته پیدا بود، اما موضع گیری های افراطى تَر آقای گوردن آدم، در تطبیق این سیاست تفرقه پراگنی نگران كننده بود.
حالا با شناختی که از سیاست بی بی سی و نقش اکثر کارمندان افغانی آن در سیاستگذاری و تطبیق آن دارم با ادامهء كار مهـره هـايى كه از دوران آقاى مصداق تا هـنوز باقيست، شکی نیست که در اين غايلهء اخير زبانى قصد خوبی نداشته اند و ندارند، رويهـمرفته این سیاست تنش آفرينى بگونهء طبيعى باعث عکس العمل مردم ميگردد، اما متأسفانه فرصتی هـم میشود مغتنم برای قوم گرایان افراطی تا ازین غایله نفع کشی سياسى نمایند، نفاق را بیشتر دامن بزنند، اذهان را مسموم، خلق را سرگردان و مأيوس تَر، شمشیر تروریزم را برنده تر، جنگ های استخباراتی را مشتعل تر و کشور را به لبۀ سقوط نزديكتر برسانند و این است أصل تراژیدی بخصوص در اين وضعيت بشدت بحرانى افغانستان.