-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۶, جمعه

مدافع تروریزم صلاحیت خط کشی زبان فارسی را ندارد

عثمان روستار تره کی یکی از مدافعان تروریزم طالب که هیچ صلاحیتی در ارزیابی زبان فارسی ندارد، خواستار سرکوب «اوباشانی» شد که با اقدام بی بیی مخالفت کرده اند. او گفت که حدود دو صد تن از شعرا، نویسنده گان و کاربران نام آور زبان فارسی که علیه بی بی سی اعتراض کرده اند، نماینده سی و پنج میلیون افغان نیستند. توجه کنید، حدود دوصد زبان آور صلاحیت سخن گفتن در باره زبان فارسی را ندارند اما روستار تره کی که فارسی زبان دومش است؛ چنین صلاحیت «سیاسی» را برای خود محفوظ نگهمیدارد.
او درکمال نادانی به بی بی سی کارخانه گی می دهد که اصطلاحات نا مانوس فارسی را از نشرات خود برای افغانستان حذف کند! می گوید من قطعن طرفدار پیوند زدن فارسی با دری نیستم!