-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۲, دوشنبه

«درون» دکتر سپنتا زیربرقع قانون فرضی


درکدام بند وماده قانون اساسی افغانستان حکم شده است که یک فرد علی رغم آن که در موارد کلیدی وسرنوشت ساز با رهبر دولت «هیچ توافقی» نداشته باشد، بازهم «باحفظ آراء وافکار» خود باید دو دستی به چوکی ومقام بچسبد؟
دکترسپنتا، درفصل سیاست افغانستان؛ روایتی از درون، جلد اول ص ۱۵۵ می نویسد:
اگرچه با برخی از سیاست های حامد کرزی به ویژه  برخورد او با طالبان، مسایل دموکراسی، امریکا و عدم مبارزه با فساد هیچ توافقی نداشتم و این عدم توافق را نیز آشکارا اعلام می کردم، اما با او به همکاری ادامه دادم و کوشش کردم با حفظ آراء و افکار خودم به عنوان انسان وفادار به قانون و میهن کار کنم.

اشاره:
سپنتا ازین قضیه سربسته عبور کرده است که کرزی روی چه عواملی یک باره به او که یک روز هم تجربه کار در دستگاه دپلوماسی را نداشت، روی آورد؟ کرزی از بی ریشه گی سیاسی و داشتن یک تیم تشکیلاتی درعذاب بود و دربرابر شرکای قدرت علی العجاله به چندین سپر نرم تباری، قابل مصرف و دم دستی اشد ضرورت داشت و برای یافتن یک عامل بی خطر، نرم گردن وبی ادعا سرگردانی می کشید تا نشان دهد که تاجک ها تنها جهادی ها و پنجشیری ها نیستند.

استاد غفور آرزو درهمان شب وروز ها در خانه پدرام به همین حرف وحدیث اشارتی داشت. البته این یک دیدگاه واقعی است و سپنتا از موقع بهره برد و به سالیان طولانی عطش وانزوای خویش در خارج نقطه پایان بخشید و بختش گل کرد. او نه به عنوان یک چهره جهانی بلکه از دهلیز زدوبند قومی خودش را درلایه معاملات در پیچید. ازین منظر، مشارالیه حق داشت و جای ایرادی نیست. اما گریزازین که مبادا در افکار عمومی یک گوشه این پرده بالا کشیده شود، به توجیهاتی متوسل شده است که به قول معروف برای احتراز از سقوط از لبه بام آن قدر خود را عقب می کشد که از لبه عقبی بام سر به تالاق می شود.

اگر سپنتا با حامد کرزی در رابطه به « برخورد او با طالبان، مسایل دموکراسی، امریکا و عدم مبارزه با فساد هیچ توافقی» نداشت، در دوره ای که ایشان رییس شورای امنیت ملی بود، چه گونه دروازه زندان های مقفل یکی پی دیگر به روی هزاران تروریست آدم کش مفتوح گردید؟ قید کردن دو واژه « هیچ توافق» مقرون به مفهوم مطلق است و راه را به هر توجیهه عقل پذیر دیگر می بندد.


نکته ای دیگر در مقیاس عذر بدتر از گناه در گفتار سپنتا از جمع ده ها تا یکی هم این است که علی رغم «هیچ توافقی» درمسایل بسیار مهم، «بازهم به همکاری ادامه دادم»؛ کسی که یک روز در زنده گی خویش از روی رسالت ووجدان نامیرا به بربادی های تحمیل شده بر انسان افغانستان اندیشیده باشد، با این چنین نقاب چند لایه بر صورت، نمی تواند «درون» خود را ناپدیدار نشان دهد. مگر پاسخ به خون های ریخته شده به وسیله سرکشان نیابتی درحق زن، کودک، پیره مرد، سرباز اردو وکارمند امنیت و بالاخره تاریخ، همین است؟

درتکه آخری بند نقل شده، سپنتا بیخی خودش را درچاه می اندازد و می گوید علی رغم آن که با همه امور «هیچ توافقی» نداشتم بازهم «کوشش کردم با حفظ آراء و افکار خودم به عنوان انسان وفادار به قانون و میهن کار کنم.»
مگر درقانون اساسی افغانستان در رابطه به چنین دیدگاه وعملکرد یک مقام ارشد چه حکمی مرقوم شده است؟ 

درکدام بند وماده قانون اساسی افغانستان حکم شده است که یک فرد علی رغم آن که در موارد کلیدی وسرنوشت ساز با رهبر دولت «هیچ توافقی» نداشته باشد، بازهم «باحفظ آراء وافکار» خود باید دو دستی به چوکی ومقام بچسبد؟
تعریف وفاداری به ارزش های دموکراسی و مبارزه با هر نوع تروریزم در قانون اساسی کنونی افغانستان، واضح است. درهیچ یک از مواد و فقرات قانون اساسی گفته نشده است که یک فرد درجایگاه یک مقام کلیدی می تواند به همه چیز چشم ببندد و کافی است که «آراء وافکار» خودش را حفظ کند وهرفجایعی که بر مردم نازل می شود، به این آقایی که وظیفه اش درچهارچوب قانون تعریفی مشخص دارد، ربطی نداشته باشد.