-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۲۹, دوشنبه

ملیحه لودی: ما از همکاری با امریکا درافغانستان فایده ها برده ایم

به حواله دیلی تایمز پاکستان، ملیحه لودی نماینده دایمی پاکستان درملل متحد در یک سخنرانی درلندن گفته است  که در برابر امریکا و پاکستان به منظور اتخاذ یک رویکرد مشترک در رابطه با افغانستان،  موانعی بروز کرده است، هرچند هردو کشور اذعان دارند که ثبات وامنیت درافغانستان در حکم منافع مشترک است.

وی با اشاره به این که امریکا و پاکستان از همکاری دو جانبه در افغانستان فایده ها برده اند. لودی متاع همیشه گی را دو باره به رخ امریکا کشید و گفت انهدام القاعده در منطقه، حاصل همکاری پاکستان و آمریکا است. لودی درحالی از نابودی کامل القاعده سخن گفت که امریکا به ادامه خطرات از ناحیه القاعده شعار می دهد.
فوایدی که امریکا و پاکستان از همکاری مشترک در افغانستان نصیب خود شان کرده اند به راستی بسیار است. این افغانستان بود که قربانی این ماموریت مشترک گردید. 
لودی تازه مدعی شد که هیچ کسی به اندازه پاکستان خواستار ثبات درافغانستان نیست!! 
اما ملیحه لودی حرف اصلی خود را پنهان نکرد و گفت:
از نظر پاکستان، استراتیژی جدید امریکا درافغانستان به شدت ملیتاریزه است و بازهم ادامه تلاش های نظامی است که در دو دهه گذشته نیز انجام داده است.