-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۳۰, سه‌شنبه

نیکلسون: ما قادر به تغییر سیاست پاکستان نیستیم

منبع: نشریه امریکایی Worldviewنویسنده این نشریه زیر عنوان «امریکا وپاکستان برای منافع شان درافغانستان با هم درگیر اند»  با صراحت نوشته است که تهدید های امریکا علیه پاکستان کار آمدی ندارد. جنرال نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای خارجی درافغانستان به تاریخ نهم نوامبر گفت که پاکستان به فراهم آوری پایگاه به تروریست ها ادامه می دهد. وی گفت حتی اگر مریکا اقدامات تنبیهی به مراتب قاطع تری در برابر پاکستان روی دست گیرد نتایج مطلوب به دست نخواهد آمد. دسته جات خشونت طلب در افغانستان دشمن اصلی حساب نمی شوند؛ امریکا برضد نیروهای کلیدی در بستر جئوگرافیک کنونی در نبرد است. 
نشریه نوشته است که قدرت امریکا از هرنظر نسبت به پاکستان عظیم است. در مقابل، پاکستان یک کشور نادار است هرچند ارتش آن از قدرت قوی بهره مند است، با ارتش امریکا قابل مقایسه نیست. با وجود این برتری، امریکا موفق نشده تا رابطه پاکستان وطالبان را قطع کند. 
نشریه با صراحت نوشته است که حتی ترمپ و جنرال هایش تهدیدات علیه پاکستان را ادامه دهند بعید است که بتوانند سیاست پاکستان را دگرگون کنند. تا زمانی که بقای پاکستان در ارتباط با جنگ جاری افغانستان با خطراتی رو به رو باشد، پاکستان حاضر به قبول تمام هزینه های فشاروعذاب امریکا خواهد بود و احتمالاً آن کشور روی منابع جایگزین به جای امریکا از جمله چین کار می کند. 

نشریه امریکایی می افزاید: فعالیت های پاکستان درافغانستان تلاش برای بقا است که بنیاد سیاست خارجی هر کشور را می سازد. 
واشنگتن در نبرد نیابتی در دوران جنگ سرد، این رفتارهای پاکستان را به طرز وحشیانه ای تشویق کرد. مگرمقصر اصلی عامل جغرافیایی است. حتی اگر آخرین سرباز ناتو هم از چشم انداز افغانستان ویرانه ناپدید شوند، فردا بازهم اولویت های هند وپاکستان در سرزمینی که به «گورستان امپراتوری» معروف است دست رد به سینه همدیگر خواهند زد واوضاع همچنان به همین روال ادامه خواهد یافت.