-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۱, پنجشنبه

چه نیاز به انتخاباتی که برنده اش از حالا معلوم است؟والی بلخ بستر اصلی تقلب سالاری سیاسی را آماج گرفته و این یک بحران بنیادی در کشور است.
 

 
استاد عطا از ارگ خواسته است تا اصلاحات بنیادی را در کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی به وجود بیاورد یا آن که کمیسیون های زنجیره ای را که به همین مناسبت فعال کرده منحل کند.  والی بلخ گفت که هرگاه نظام سیاسی موجود تن به اصلاحات ندهد «باید» سرنگون شود. اشاره عطا به جنبه افکارعمومی است که اعتبار نظام به سرعت درحال زوال است.

پیام سخنان عطا این است که حکومت در حقیقت سقوط کرده است فقط تمثیل اداری و رسمی آن نیز از بین برود و جای آن را یک بستر سیاسی جدید احراز کند.
 
وی پرده سکوت و مصلحت گرایی مرگبار دکترعبدالله را پاره کرد و تاکید کرده که برنده انتخاباتی که دریک چنین شرایط طراحی و مهندسی شده «از همین اکنون برنده آن معلوم است.» وی گفته است که افراد کمیسیون ها، صندوق ها و انتصابات همه از سوی یک نفر انجام گرفته است.

این درحالی است که تمام رهبران سیاسی خارج از دولت به شمول "شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان" خواستار لغو  کمیسیون انتخابات و برکناری اعضای آن ها می باشند.
 امریکا وارگ توان شکستن اراده عمومی را ندارند و از همین اکنون یک رشته رایزنی های سری به هدف ایجاد یک تشکیلات وسیع تر سیاسی شروع شده است. اسماعیل خان هم هم از دولت انتقاد کرده و خواستار انتخابات زود هنگام و یا هم ایجاد دولت موقت شده است.
والی بلخ بستر اصلی تقلب سالاری سیاسی را آماج گرفته و این یک بحران بنیادی در کشوری است که محافظه کاران سنتی امروز را به چشم صد سال پیش نگاه می کنند. درفضای امروز، دیروز منسوخ را نفس می کشند. ازین قرار، راهی جز مداخله امریکا و کشورهای متفقین وجود ندارد و عاقبت چنین اجماعی از قبل معلوم است یعنی: تقسیم قدرت به شیوه جدیدی که عبدالله وغنی در آن از غیرحاضران دایمی خواهند بود.