-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۴, یکشنبه

سنگربندی حکومت درآستانه بازگشت جنرال دوستم به کابل

به نظر می رسد که هرگونه مصالحه میان شورای نجات و تیم حاکم از بین رفته است.حکومت کابل پس از اعلام بازگشت احتمالی سردار مقاومت- جنرال دوستم - به کابل علی العجاله هفت تن از محافظان جنرال را به طور غیابی به هشت سال زندان محکوم کرد.
این درحالی است که هفته پیش یک کودتای بی حاصل درباری با مشارکت شماری از افراد اداری- دولتی ازبک نیز به هدف خلع صلاحیت جنرال از نظر سیاسی سازماندهی شد که برای مردم شمال کدام جاذبه ای که دولت بتواند از آن بهره برداری کند، برنیانگیخت.

هدف از فعال شدن محکمه علیه پاسبانان جنرال بی تردید این است که از نظر قانونی راه را پیشاپیش برای کشانیدن شخص جنرال به جنجال های محاکماتی باز بگذارند. به نظر می رسد که دولت خودش را برای هرنوع گزینه مقابله با شورای نجات آماده می کند.

بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی از سوی این محافظان، مورد اصلی در پروندۀ متهمان است. اما ایشچی که خود درجریان محاکمه حضور داشته از اعمال مجازات سبک علیه این افراد رضایت ندارد. او خواستار برخورد دولت با خود جنرال دوستم است. 

درهمین حال، تحرکاتی در محاذ دوم نیز آغاز شده است. بعد از آن که استاد عطا محمد نور بر ابطال کمیسیون انتخابات تاکید کرد، غنی- اتمر فوری بازی با کارت گلبدین را شروع کردند؛ تا حدی که گلبدین علی رغم آن که درتمامی موارد دست خالی است وهیچ رسمیتی در دولت ندارد، به حریم کمیسیون دولتی انتخابات راه یافت و از همان آدرسی که مخالفان آن را غیرقانونی می خوانند، تهدیدات لفظی خود را با اتکا به زور دولت تکرار کرد. وی به گونه خنده آوری مدعی شد که برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری در گرو خواست های او می باشد. غنی- اتمر با استفاده عاجل وابزاری از جنجال گلبدین بدون توجه به تبعات مرگبار آن، زمینه را مساعد کرده است تا گلبدین کمیسیون انتخابات را فتح کند.

حکومت به هرطریق تلاش دارد تا یک جنگ داخلی- تنظیمی در بگیرد تا به نیروی سوم ضرورت پیدا شود؛ هرچند حکمتیار درین مأموریت خود از اول ماجرا تا کنون کدام دست آوردی نداشته است.
این غوغای رسانه ای بخشی از مقابله تبلیغاتی محض است و اما برخلاف گذشته سرنوشت اصلی تنها در سفارت امریکا رقم نخواهد خورد. واقعیات عینی جامعه تعیین کننده خواهد بود.