-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آبان ۱۱, پنجشنبه

تشکر آقای بی بی سی؛ حالا منتظر رستاخیز فارسی گرایی باشیدترمپ هم که اخیراً بدون فهم از تاریخ منطقه، نام «خلیج فارس» را به «خلیج عربی» نامزد کرد، مگر چیزی به دست آورد؟
دری سازی «سیاسی» شصت سال پیش که دری سازان هیچ رقیبی در برابر شان نمی دیدند، برای همیشه رونق خود را باخت و الحال رویدادی تکان دهنده نیست؛ کمترین اثری درمهندسی واقعیات زنده گی امروز هم ندارد.  بریتانیا که درکش وگیرهای خونبار شهزاده کشی های خاندانی در قرن نوزده  بی دغدغه برای یک حوزه، نام کشور انتخاب کرد، تقسیم بندی زبان و مذهب که اصلن درد سر ندارد اما مغز عالی انگلیسی این بار به گونه ای غیرقابل باور به چهارمغز پوچک شبیه است.

 تغییر نام یک زبان، کشیدن خط فاصل کهنه «سیاسی» است؛ که درافغانستان بارها مقهور واقعیات شده واکنون نیز به زباله دانی خواهد رفت. به روز کردن بهره برداری سیاسی با اسباب زبان پس از آن آمد که بهره برداری از مذهب رنگ باخت و کارش به لجن کشید. اکنون برای داغ کردن تنور قوم گرایی وجوه تسمیه دری، فارسی یک زبان واحد وغیرقابل مرزکشی را چوب سوخت درنظر گرفته اند. بی هیچ تردیدی اوراق محاسباتی خود شان خوراک این تنور خواهد بود. 
ترمپ هم اخیرن بدون اطلاع از تاریخ، نام «خلیج فارس» را به «خلیج عربی» نامزد کرد مگر چیزی به دست آورد؟ دری، تاجکی، بدخشی، هراتی، اصفهانی، کابلی و مشهدی اسامی لهجه ها و تجسم رنگینی آوا های موزائیکی زبان مادر است که در کُل مسمی به «فارسی دری» است. 
از یک نظر، اقدام حکومت بریتانیا بخشی از کارزار عظیم ایرانی ستیزی است که بعد از روی صحنه آمدن ترمپ اوج و موج تازه ای به خود یافته است. قصد دارند با سخیف سازی ایرانی های حکومتی رگ ورشتۀ فرهنگ همسان میان فارسی زبانان منطقه را مخدوش کنند. اما این بازی خام، رستاخیز فارسی گرایی درافغانستان را همه گیر خواهد ساخت و موازی با آن، واکنش فرهنگی و سیاسی فارسی زبانان افغانستان زمینه گسترده تری را برای پنهاور تر شدن نفوذ فرهنگی وسیاسی ایران فراهم می کند.
علت دیگر این است که بی بی سی به هدف تلافی جور واذیت خانواده های کارمندان آن دستگاه اطلاع پراکنی درداخل ایران یک ضد حمله ای را علیه حکومت ایران تدارک دیده است که سخت احمقانه و ماحصل آن چیزی مانند شلیک به سوی خود است.