-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۱۲, یکشنبه

بزرگ ترین اشتباه سیاسی دکترغنی

ارگ که با قدرت مداران محلی بیعت گران کرزی درافتاده، سرحلقه های جنبش ضد طالبان را علیه خود دست به شمشیر کرده است. غنی- اتمردست به اعمالی میزنند که اشتهار مخالفان خود را در میان مردم دو برابر می کند. کارشکنی در سفر عطا نور به قندهار، هیاهویی برانگیخت که بیشتر موقعیت عطا را استوار تر کرد. عطا از جرگه قندهار هیچ چیزی نصیب نمی شد؛ اما ارگ، او را رسماً به رویارویی انتخاب کرد و اتوریته او را قایم تر کرد.