-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

مشروعیت ماندگار؛ قدرت وافغانستان برای همه!


 شمال افغانستان آخرین دفینه گاه واپسین دسته جات داعش خواهد بود. آخرین ایستگاه داعش خواهد بود.
ظرف هفده سال این گمانه شایع شده بود که میراث تاریخی احمد شاه مسعود به هدف نهادینه کردن مساوات سیاسی و عدالت اجتماعی رنگ و شمایل خود را از دست داده است. این یک اشتباه بود و هست.

مسعود دریک جنگ ناگزیر پس از فروپاشی قهری نظام سیاسی از درون و بیرون، مجبور بود که «بدون کینه» وهوای شخصی با پاکستان و گلبدین و فشارهای همسایه ها بجنگند. اما سرانجام قامت ناساز تاریخ افغانستان را حداقل در ذهنیت تاریخی- اجتماعی راست کرد و مفاهیمی را که از سالیان طولانی به فرق ایستاده بودند، به پا ایستاند:

یعنی قدرت وافغانستان برای همه!

 تاکید بر برابری و برادری یک ارزش نامیرا است که هیچ نیرویی آن را نمی تواند زایل کند. مانند میراث کارل مارکس که هزاران سال بگذرد، صدای عدالت آن خاموشی نمی گیرد.
یکی از دست آوردهای کلیدی مسعود و میلیون ها انسان دیگر، جا انداختن این نظریه و عمل است که فجایع تاریخی گذشته درافغانستان نباید تکرار شود؛ گرایش های خواسته وناخواسته برای احیای آن باید تعدیل و فراموش شود؛ گرایشی که می تواند آرامش وحقوق انسانی نسل های آینده را تباه کند. پافشاری به این اصل، جنگیدن داوطلبانه نیست، یک مجبوریت و الزامی قطعی برای زنده ماندن و انسانی زنده گی کردن است. استاد عطا امتیازی که دارد این است که به گلوی فریاد گر همین الزام تاریخی بدل شده است. دقیقن عین همان چیزی را که استاد مزاری تا آخرین لحظات زنده گیش به گوش تاریخ خواند و از گردنه زنده گی عبور کرد. وفی الواقع همین فراخوان هماره بر زبان جنرال دوستم جاری است.
استاد عطا شکست ناپذیر است ولو که شکست بخورد و لحاف یک دورۀ نا دلبخواه وعبوری بر خواسته های عمومی پوشانیده شود. او درنفی دیگران هیچ حرفی نگفته است فقط برای حق انسانی دوست و دشمن، حق مساوی برای مردم خود و حتی برای دسته جات به ظاهر با هم دشمن و رقیب، برمسند مقاومت مشروع ایستاده است.

چنین پیداست که یک جنگ نقشه شده وبزرگ در راه است، جنگی که دو گزینه دارد؛ درجا بچرخد یا مانند موصل ( عراق) ورقه ( سوریه) از هستی مادی ومعنوی «شمال» عبور کند. اما قطعن وقطعن، شمال افغانستان آخرین دفینه گاه واپسین دسته جات داعش خواهد بود. آخرین ایستگاه داعش خواهد بود.