-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

عطا نور؛ روح مسعود بزرگ را ترجمه کرد

عوامل مختلفی دست به هم دادند تا شخصیت عطا درهفده سال اخیر به گونه ای بی بر برگشت، با رنج ها و مقتضا های منافع مردم درهم بیامیزد.عطا محمد «نور» درآخرین بیانیه خویش در دفتر حکومت بلخ، رنج های روح فرسای تاریخی مردم درهم کوبیده یی را ترجمه کرد که از بدِ روزگار، جور نخبه های دروغین پس از مسعود را کشیده اند.

 او مسئولیت فراموش شده، نادیده گرفته شده  وقربانیان تجاهل جاهلان موج سوار را به گوش تاریخ ووجدان اجتماعی بازخوانی کرد. از کمالات عطا، خیره شدن به وجدان تاریخ و رنج های انسان افغانستان است. ورنه، سرمایه و دنیاداری نصیب بسیاری از معامله گران و شخصی بازان شده است. عطا سرسلسله یک عصر بی برگشت برای نجات عدالت ملی است؛ داهیه ای که صد ها سال است زیرپا شده، مسخ شده، به هیچ گرفته شده، گروگان رفته و حتی از سوی «نخبه گان» خود خوانده خوش به رضا تقدیم «حضور» ها وفسیل های زمانه شده است.

تاریخ اجتماعی سرقافله های خود را خود به خود می آفریند. عوامل مختلفی دست به هم دادند تا شخصیت عطا درهفده سال اخیر به گونه ای بی برگشت، با رنج ها ومقتضا های منافع مردم شکل بگیرد و بر مسند یک سلسله جنبان شرایط حاد و دشوار تاریخی فراز آید؛ جایگاهی که فهیم، قانونی و عبدالله هرگز به آن تقرب نکردند و ندای حق انسانی و اجتماعی را با گوش جان نه نیوشیدند؛ آن ها نهایتاً به نعره انفاس امارۀ خویشتن لبیک گفتند و با راه اندازی کودتا های استخوان شکن خانه گی، جبهه مقاومت ملی را درسه دور باطل مصدوم کرده و خود نیز روانۀ فراموشگاه حافظۀ مردمی شدند که وزنه ومقدار هریکی را در مسیر حرکت نسل های آینده تعیین می کند. آن ها از چندین جبهه به جنگ وانزواکشی حضور حجمی مسعود سفربری کردند و در نقش فراعنۀ چند روزه به جولان آمدند و جز به محفل بازی مستعجل، مستحق ایمان آوردن به عدالت نبودند.
تاریخ افغانستان، عطا را هم برای آزمون وقربانی گزینه کرد و ورودی بارگاه مقاومت برای عدالت را بر مقدمش مفتوح گذاشته است.