-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۹, شنبه

هشداربه جمیعت؛ اگرباختی بوده، همیشه درگفت وگو بوده

غنی به سفارت امریکا: شما می دانید وبلخ
خبرگزاری رصد- یاسین «نگاه»


اشاره: گزارش منتشره از شکست سیاسی غنی- عبدالله و بانو پرفزایمر معاون سفارت امریکا در برابر حکومت بلخ

خبرهای رسیده حاکی از آن است که اشرف غنی به سفارت امریکا مقیم درکابل گفته است که من چنین تصمیمی را درهمیاری با شما گرفته بودم و حالا نیز بر شماست که مرا ازین دعوا نجات دهید و از جانب دیگر هیأتی را موظف کرده است که تا به صورت پنهانی راهی بلخ شوند وپشت درهای بسته با آقای نور دیدار کنند. حالا توپ در میدان «جمیعت» وهم پیمانانش است و بسته گی به بازیگرانی دارد که از پس چنین بازی پیچیده که محصول کار صد تن از مشاوران خارجی است- موفقانه به درآیند؛ چنین امری، زمانی تحقق می یابد که جمیعت نیز برنامه و راهبرد داشته باشد و فراموش نکند که اگر باختی بوده، همیشه درگفت و گو بوده و ما درعصر گفت وگو زنده گی می کنیم.