-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲, شنبه

سخنرانی والی بلخ هم حساب شده بود، هم پاسخی به جو سازی های اخیر

گفتار عطا نور بسیار حساب شده، به موقع و پاسخی درخور به جو سازی های چند جانبه بود. او تمام خشت های پوسیده یا شکسته ای را که دراطراف عبدالله هنوز نیمه چسبیده و کشال مانده لرزان تر کرد.  او درین همین سخنرانی ذهنیات عامۀ مردم در شمالی، جمیعتی ها شورای نظاری ها، حوزه شمال و پنجشیر را اگر کاملن تصرف نکرده باشد، لااقل عبدالله را خلع سلاح کرد. واقعن عبدالله چنان خام بازی کرد و عامدانه چنین کرد که حالا فقط خودش مانده و چند دست دریشی اش. دیگر جایگاهی ندارد.
اگر والی وارداتی عبدالله پس دربماند و امریکا به جنگ شمال نرود، اختیار حوزه شمال عملن از دست غنی- عبدالله خارج می شود.