-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۵, سه‌شنبه

کرزی، فرماندهان شمالی و حوزه مشرقی هنوز خاموش اند

دروضعیتی که شمارش معکوس برای ایجاد یک تصادم در بلخ شروع شده است، متحدان والی بلخ به طور کامل خاموش اند. آن ها دیگر معتقد شده اند که برای واپسین حادثه خود را آماده نگهدارند. درین میان خاموشی حامد «کرزی» وسیاف ابهام آمیز تر است. به موازات آن محور قندهار و مشرقی که از متحدان عطا نور درمقاومت علیه تکتازی دولت مرکزی قرار دارد نیز صدایی بر نمی خیزد. بدون شک بسته های بزرگ پول درین شب ها و روز ها بین حلقات محلی و دولت مرکزی تا وبالا شده است. اما معامله با این وضعیت تنها به توزیع پول ربط ندارد. هرگاه پروان وکاپیسا، همراه با قندهار و مشرقی و حوزه بلخ مقاومت مسلحانه سراسری را آغاز کنند، کسی نمی داند که اوضاع به کجا خواهد رفت. خارجی ها عادتاً زود عقب نشینی می کنند. سرنوشت دولت کنونی چندان مشخص نیست.