-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

از نادرخان تا گلبدین خان


 گلبدین قریب به ۳۸ سال از جنگ مذهبی و کشتار به نام دین دم زد. کشور را به ویرانه گی کشانید، مگر خودش به هیچ مقام دولتی وولسی نرسید. این درد سبب شده است تا فتوای قومی را از فوسیل های تاریخ ( نادرخان ومحمدگل مهمند) به وام بگیرد.

دیگرانی که پیش از وی به این بدعت دست زدند، سرانجام چه به دست آوردند که گلبدین دیرهنگام دست درآن کاسه کرده است.
البته افغانستان کشور فتواهای نوبتی مسلمان علیه مسلمان است و این خصلت هیچ گاه نخواهد مرد.

مگر گلبدین بازی با این قطعه را نیز بلد نیست ومثل همیشه لقمه را بی وقت و داغ دردهان می کند. او ظاهرا به ضیقی وقت رو به رو است و برای کشانیدن مردم به جنگ قومی به جان شورای نظار سخت حسرت و تشنه گی می کشد. قرآن را گز کرده که آیه ای پیدا کند و اکنون شبیه این رواه مسلم پیدا کرده است.
میرغلام محمد غبار در برگ ۵۵، جلددوم افغانستان درمسیرتاریخ برشی از «اعلان شرعی ازطرف جمیعت العلمای افغانستان» را درمورد سرکوب و کشتار شمالی به استناد شماره سوم روزنامه اصلاح مورخ اسد ۱۳۰۹، صفه دوم نقل کرده است بدین شرح:
«زجر باغی وطاغی پادشاهی را، شریعت، مساوی به کفار به قتل بالسیف امر می دهد که ایشان را به قتل برسانید. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه . 
اشاره: البته، عبارت عربی که نقل شده، آیه قرآن نیست و روایت مسلم به نقل از پیامبر است.