-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۳, یکشنبه

والی بلخ؛ پاسخ به تاریخ

استاد عطا با واگذاری صلاحیت فیصله به شورای رهبری جمیعت اسلامی با یک تیر پنج هدف عمده را نشانه رفت:
 
یک: تامین دو بارۀ مشروعیت عمل در جمیعت اسلامی ( چیزی که از هفده سال پیش به وسیله مارشال فهیم، قانونی وعبدالله فراموش شده بود.)
دو: کاهش حجم فشار های متمرکز شده برخودش
سه: درتقابل قرار دادن جمیعت با دولت مرکزی به عنوان سهم دار پنجاه درصدی درنظام
چهار: درشت کردن موقعیت صلاح الدین ربانی و موازی با آن بی اثر کردن فعالیت های یک مجموعه کوچک که از داخل جمیعت به طور متفرقه با غنی وعبدالله در رفت و آمد می باشند.
پنج: پاسخ مشخص به مطالبات مشخص در شرایط مشخص به میلیون ها تن از مردم ضد طالب وداعش